Skip to main content

Privacy statement Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven®

Toepassing Privacy statement

In dit Privacy Statement wordt toegelicht hoe Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL)® omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van de website van Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL)® (Vanaf hier stichting PDL).

Persoonsgegevensverwerking

Stichting PDL® verwerkt in het kader van haar website www.stichtingpdl.nl en www.pdllearning.nl in beperkte mate persoonsgegevens. Stichting PDL® verwerkt persoonsgegevens vanwege:

 1. Het aanvragen van informatie via de website www.stichtingpdl.nl Nadat wij op uw contactverzoek hebben gereageerd zullen wij uw contactgegevens niet langer bewaren.
 2. Uw inschrijving voor onze nieuwsbrief. Hierbij wordt alleen uw e-mailadres genoteerd op de verzendlijst van onze nieuwsbrief en geen andere persoonsgegevens. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u dit aangeven via info@stichtingpdl.nl
 3. Het registreren van cursistengegevens indien u deelneemt aan een blended learning scholing bij een van onze scholingsaanbieders. Hierbij worden de volgende gegevens bewaard op onze website www.pdllearning.nl :
  • Voornaam en achternaam van de deelnemer/docent
  • Het e-mailadres van de deelnemer/docent
  • In het systeem worden wachtwoorden aangemaakt om in het systeem als cursist of docent in te kunnen loggen. Deze wachtwoorden kunnen door ons niet worden ingezien en door de gebruiker zelf worden gewijzigd.
  • In het systeem kunnen de vorderingen van de deelnemers tijdens de e-learning worden gevolgd: percentage goede antwoorden en tijd die nodig is om de e-learning te maken.

Deze gegevens worden minimaal tot 1 jaar na beëindiging van de e-learning bewaard, maximaal 2 jaar.

Daarnaast verwerkt Stichting PDL® persoonsgegevens ten behoeve van:

 1. Register van PDL docenten: NAW gegevens van de docenten en de instellingen waaraan zij zijn verbonden.
 2. Register van PDL-gecertificeerde instellingen: NAW gegevens van de instellingen en hun contactpersonen
 3. Register van bedrijven die een PDL keurmerk mogen dragen: NAW gegevens van de instellingen en hun contactpersonen
 4. Register van deelnemers aan PDL-scholingen: NAW gegevens van deelnemers aan PDL-scholingen. Hierbij worden teven de geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemer genoteerd in verband met het verstrekken van een certificaat.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond: uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven omschreven specifieke doeleinden/ de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Stichting PDL® rusten en de noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting PDL® .

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze dienstverlening met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is Stichting PDL® niet in staat om de gevraagde dienst aan u te leveren alsmede aan de andere verplichtingen te voldoen. U kunt deze dienst niet aangaan met Stichting PDL® zonder de desbetreffende persoonsgegevens te verstrekken. 

Stichting PDL® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt. Slechts bestuursleden van Stichting PDL® hebben inzage in de persoonsgegevens. 

Stichting PDL® verwerkt geen gegevens ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering. Stichting PDL treft passende technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van gegevensbescherming.

Stichting PDL maakt geen gebruik van cookies en google analytics.

U heeft het recht bij Stichting PDL® een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Stichting PDL® worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Stichting PDL® zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Stichting PDL®, waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn. 

Contactgegevens Stichting PDL®

Stichting PDL

Sandenburg 243

2036 PE Haarlem

E-mail: info@Stichtingpdl.nl 

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over het privacy statement van Stichting PDL® dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mocht u van mening zijn dat Stichting PDL® uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en Stichting PDL® geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.